Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »DRAJV izziv Planica 2019«

 

1. člen - Splošne določbe

»DRAJV izziv Planica 2019« (v nadaljevanju: nagradna igra) je nagradna igra, ki jo organizira Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana (Zavarovalnica), matična številka: 5063345, davčna številka: 80040306 (v nadaljevanju Organizator).

 

2. člen - Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od vključno 6. 2. 2019 do vključno 28. 2. 2019 (do 24. ure) in poteka preko mobilne aplikacije DRAJV, ki je na voljo za pametne telefone z operacijskim sistemom Android (5.0 in novejši) ali iOS (9.0 in novejši).

 

3. člen - Sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je v aplikaciji pridobljena značka DRAJV Planica 50 in potrditev sodelovanja v nagradni igri.

Značko sodelujoči pridobi na podlagi uspešno opravljenega DRAJV izziva, ki je opisan v aplikaciji DRAJV in na spletni strani drajv.triglav.si.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre iz Službe za inovacije in digitalizacijo poslovanja ter njihovi bližnji svojci.

Sodelujoči je lahko v nagradni igri izžreban le enkrat. V primeru, da je ista oseba izžrebana dvakrat, se druga nagrada podeli prvemu naslednjemu rezervno izžrebanemu nagrajencu.

Sklenitev zavarovalne pogodbe pri Organizatorju ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 

4. člen - Opis nagrad

25 x 2 vstopnici za ogled FIS Finala svetovnega pokala v smučarskih skokih Planica 2019 – sobotna tekma in

25 x 2 vstopnici za ogled FIS Finala svetovnega pokala v smučarskih skokih Planica 2019 – nedeljska tekma.

Vrednost posamične nagrade ne presega 42,00 EUR (z DDV).

 

5. Davki 

V primeru, da bi skupni znesek vseh ugodnosti, prejetih s strani Zavarovalnice v tekočem koledarskem letu presegel 84,00 EUR in si želi nagrajenec slednje prevzeti, je dolžan v ta namen Zavarovalnici posredovati naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, davčno številko, ki jih bo Zavarovalnica posredovala pristojnemu davčnemu uradu za plačilo akontacije dohodnine.  Nagrajenec je dolžan izpolniti in podpisati izjavo o akontaciji dohodnine. Akontacijo dohodnine plača organizator. Vrednost nagrade se nagrajencu všteje v dohodninsko osnovo. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

 

6. člen - Postopek izbora nagrajencev

Žrebanje bo potekalo dne 4. 3. 2019 v poslovnih prostorih Organizatorja, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, v Službi za inovacije in digitalizacijo poslovanja.

Žrebanje bo potekalo v navzočnosti tričlanske komisije, ki jo sestavljajo zaposleni v Zavarovalnici, Komisija bo najprej izžrebala 25 nagrajencev za ogled sobotne tekme, nato 25 nagrajencev za ogled nedeljske tekme ter nato še naslednjih 10 rezervnih nagrajencev, ki bodo dobili nagrado, če bi bila ista oseba izžrebana dvakrat ali, če bi kateri od nagrajencev zamudil rok iz 6. člena teh pravil in pogojev ali bi nagrado odklonil.

Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z izborom nagrajenca in pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče. Pisni ugovori in pritožbe niso možni.

 

7. člen - Nagrada in njen prevzem

Organizator bo podelil nagrade navedene v 4. členu teh pravil in pogojev.

Nagrade niso prenosljive ali izplačljive v gotovini, menjava za denar ni možna.

Organizator nagradne igre bo vse nagrajence obvestil o rezultatih žrebanja v roku petih delovnih dni po žrebanju na e-naslov, ki so ga vnesli v aplikacijo DRAJV. Za prejem vstopnic morajo nagrajenci posredovati naslov, na katere želijo prejeti nagrado. Potrebne podatke mora izžrebani poslati na drajv@triglav.si najkasneje do 8. 3. 2019. Nagrado bodo izžrebanci  prejeli po priporočeni pošti v roku 10 dni od dneva prejema zahtevanih podatkov.

Organizator ni zavezan javno objaviti imen izžrebanih nagrajencev ali obvestiti sodelujočih, da niso bili izžrebani.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov udeleženca, ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nasprotju s temi pravili, ali ugotovi, da je udeleženec zlorabil tehnične ali druge možnosti sodelovanja in si z njimi na nepošten način (npr. z avtomatiziranim načinom sodelovanja) povečal možnost za dobitek.

 

8. člen – Varstvo osebnih podatkov

V Zavarovalnici Triglav se zavedamo pomena človekove pravice do zasebnosti in odgovornosti družbe, kot upravljavca zbirk osebnih podatkov, zato varovanju osebnih podatkov, njihovi uporabi v skladu s predpisi in načeli dobre prakse ter obveščanju strank izkazujemo posebno pozornost. V nadaljevanju vam posredujemo pomembne informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov. S pristopom k tem pogojem lahko Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva 19, Ljubljana (Zavarovalnica, organizator nagradne igre) obdeluje vaše osebne podatke, ki jih je prejela ob potrditvi Pogojev uporabe aplikacije DRAJV, v skladu z določili tega poglavja pravil in pogoji sodelovanja pri nagradni igri »DRAJV izziv Planica 2019«.

Zavarovalnica je ob potrditvi Pogojev uporabe aplikacije DRAJV prejela od vas naslednje osebne podatke, ki se uporabljajo za namene iz naslednjega odstavka: ime, priimek, naslov, telefonska številka, datum rojstva in datum sklenitve avtomobilskega zavarovanja ali ob prijavi v aplikacijo DRAJV s Facebook računom podatke iz javnega profila (ime in priimek, profilna slika, starostna skupina, spol, jezik, država in druge javne informacije), seznam prijateljev, naslov elektronske pošte, razmerja z drugimi Facebook uporabniki .

Zavarovalnica navedene osebne podatke, obdeluje za naslednje namene:[1]

  1. organizacija in izvedba nagradne igre,
  2. obveščanje o rezultatih žrebanja,
  3. davčna obdelava podatkov o nagrajenih udeležencih (v primeru nagrajenega udeleženca, ki želi nagrado prevzeti bo Zavarovalnica obdelovala tudi naslov stalnega/začasnega prebivališča in davčno številko).

 

Zavarovalnica obdeluje vaše osebne podatke v okviru aplikacije DRAJV, skladno s Pogoji uporabe aplikacije DRAJV. V primeru sodelovanja v nagradni igri »DRAJV izziv Planica 2019« bo Zavarovalnica navedene osebne podatke obdelovala tudi za  namene iz 1.-3. točke prejšnjega odstavka. Po zaključku nagradne igre Zavarovalnica preneha z nameni obdelavi iz prejšnjega odstavka, navedenih osebnih podatkov pa ne izbriše, saj je hramba potrebna za namene ohranitve uporabniškega profila in je skladna s Pogoji uporabe aplikacije DRAJV.

Vaše osebne podatke lahko v imenu in za račun Zavarovalnice ter po njenih pisnih navodilih, obdelujejo tudi pogodbeni partnerji Zavarovalnice, s katerimi ima Zavarovalnica sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov. Informacija o kategorijah pogodbenih obdelovalcev, kot tudi informacija o kategorijah uporabnikov podatkov iz zbirk Zavarovalnice je dostopna v okviru Politike zasebnosti na spletni strani Zavarovalnice www.triglav.si.

Posameznik lahko kadarkoli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo osebnih podatkov ali ugovarja obdelavi osebnih podatkov za neposredno trženje, oz. zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, ali info@triglav.si ali s pomočjo spletnega obrazca, dostopnega na spletnih straneh Zavarovalnice www.triglav.si. Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v Zavarovalnici lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: dpo@triglav.si. Več informacij o varstvu osebnih podatkov v Zavarovalnici si lahko preberete v Politiki zasebnosti, objavljeni na spletnih straneh Zavarovalnice - www.triglav.si.

 

9. člen - Reševanje pritožb

Morebitne pritožbe se vložijo na naslovu: pohvale.pritozbe@triglav.si. Zavarovalnica rešuje pritožbe v skladu s pravili o internem pritožbenem postopku, ki so objavljena na strani: http://www.triglav.si/pisite_nam.

 

10. člen - Končne določbe

Pravila nagradne igre bodo ves čas trajanja nagradne igre objavljana na spletni strani drajv.triglav.si.

Organizator lahko v skladu z določili Obligacijskega zakonika kadarkoli spremeni ta pravila ali predčasno konča nagradno igro, če to zahtevajo tehnični, organizacijski ali komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti. Prav tako si Organizator pridržuje pravico do povečanja nabora in števila nagrad, o čemer bo javnost obvestil na spletni strani drajv.triglav.si.

Pravila nagradne igre začnejo veljati 6. 2. 2019, z začetkom nagradne igre.

 

Ljubljana, dne 6. 2. 2019                                                                                           Zavarovalnica Triglav, d. d.

 Nameni obdelave osebnih podatkov so prvotno določeni v Pogojih uporabe aplikacije DRAJV. V primeru sodelovanja v nagradni igri »DRAJV izziv Planica 2019« pa Zavarovalnica vaše osebne podatke obdeluje tudi za namene iz tega odstavka.