Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Simulator varne vožnje«

 

I. Naziv nagradne igre

»Simulator varne vožnje« (v nadaljevanju: nagradna igra) je nagradna igra, v kateri bo organizator podelil nagrade 20 udeležencem z najboljšimi doseženimi rezultati v »Simulatorju varne vožnje«, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje, kot izhaja iz tega dokumenta.

 

II. Trajanje nagradne igre 

Nagradna igra poteka v Hotelu Kempinski Palace v Portorožu, in sicer v sklopu 28. Slovenskega oglaševalskega festivala, in traja v četrtek, 11.4.2019 in petek, 12.4.2019, v času trajanja programa Festivala.

 

III. Definicije pojmov 

Organizator nagradne igre je Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana.

Pravila nagradne igre (v nadaljevanju pravila) definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženec sodeluje v nagradni igri. Veljavna pravila in pogoji so objavljena na spletni strani drajv.triglav.si ter dostopna na sedežu podjetja Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, (v Službi za marketing).

 

Udeleženec nagradne igre je vsakdo, ki se strinja s pravili nagradne igre »Simulator varne vožnje«.

 

IV. Sodelovanje v nagradni igri 

V nagradni igri lahko sodeluje fizična oseba, ki v času trajanja nagradne igre na »Simulatorju varne vožnje« opravi naslednje aktivnosti:

 

Soglašanje z obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, segmentacije in profiliranja ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 

V. Opis nagrade

Najboljših 10 v odpeljani vožnji glede na kriterije točkovanja, ki so navedeni v VI. členu teh Pravil nagradne igre, prejme 1 x iPhone 8 (64 GB), 2 x rekreativno letenje v Vetrovniku Nordijskega centra Planica, 7 x Planica Zip Line, in sicer po naslednjem izboru:

 

V primeru, da več tekmovalcev doseže isto število točk, nagrado prejme tisti, ki se ga naključno izžreba med najboljšimi.

Apple ni pokrovitelj ali kakorkoli drugače povezan z nagradno igro.

 

10 naključnih izžrebancev, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje, bo prejelo komplet prve pomoči.

 

VI. Postopek izbora nagrajenca 

Organizator bo glavne nagrade podelil udeležencem, ki bodo v času trajanja nagradne igre dosegli najboljši rezultat na Simulatorju varne vožnje.

Udeleženci za odpeljano vožnjo pridobijo določeno število odstotkov. Kriteriji za točkovanje so upoštevanje cestno prometnih predpisov, upoštevanje varnostne razdalje, tekoča vožnja, predvidevanje in pravočasna reakcija glede na situacijo ter izognitev prometni nesreči.

 

Udeleženci se lahko večkrat preizkusijo v simulatorju varne vožnje, vendar se kot rezultat šteje le prva odpeljana vožnja.

 

Žrebanje 20 naključnih izžrebancev bo potekalo dne 15. 4. 2019, na sedežu družbe Organizatorja, Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, v Službi za marketing.

Žrebanje bo potekalo v navzočnosti tričlanske komisije, ki jo sestavljajo zaposleni v Zavarovalnici Triglav, d. d.

 

Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z izborom nagrajenca in pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče.

 

VII. Objava nagrajenca 

Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni po e-pošti najkasneje do 19. 4. 2019 do konca dneva.

 

VIII. Nagrade in prevzem 

Organizator bo podelil nagrade navedene v V. členu teh pravil in pogojev.

Nagrade niso prenosljive ali izplačljive v gotovini in menjava za denar ni možna.

Nagrajenci sami krijejo vse stroške, povezane s prevzemom nagrade in nagrado koristijo na lastno odgovornost.

 

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov udeleženca, ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nasprotju s temi pravili, ali ugotovi, da je udeleženec zlorabil tehnične ali druge možnosti sodelovanja in si z njimi na nepošten način (npr. z avtomatiziranim načinom sodelovanja) povečal možnost za dobitek.

 

VIII. Zasebnost in varstvo podatkov

V Zavarovalnici Triglav se zavedamo pomena človekove pravice do zasebnosti in odgovornosti družbe, kot upravljavca zbirk osebnih podatkov, zato varovanju osebnih podatkov, njihovi uporabi v skladu s predpisi in načeli dobre prakse ter obveščanju strank izkazujemo posebno pozornost. V nadaljevanju vam posredujemo pomembne informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov. S pristopom k tem pogojem, lahko Zavarovalnica Triglav, d. d., Miklošičeva 19, Ljubljana (Zavarovalnica, organizator nagradne igre) obdeluje vaše osebne podatke v skladu z določili tega poglavja pravil in pogoji sodelovanja pri nagradni »Simulator varne vožnje«. Zavarovalnica bo vaše osebne podatke obdelovala izključno za namene, ki so določeni v tem poglavju pravil in pogojev sodelovanja pri nagradni igri »Simulator varne vožnje« ter za namene, v katere ste posebej privolili.

 

Zavarovalnica bo ob izpolnitvi prijavnega obrazca od vas prejela naslednje podatke: ime, priimek, naslov, letnica rojstva , e- pošto, ID voznika ter telefon, v kolikor ga podate.

 

Zavarovalnica navedene osebne podatke, s prijavnega obrazca obdeluje za naslednje namene:

  1. za namen organizacije ter izvedba nagradne igre,
  2. obveščanje o rezultatih nagradne igre,
  3. davčna obdelava podatkov o nagrajenih udeležencih (v primeru nagrajenega udeleženca, ki želi nagrado prevzeti bo Zavarovalnica obdelovala tudi naslov stalnega/začasnega prebivališča in davčno številko),
  4. namene obdelave, v katere ste posebej privolili.

 

Zavarovalnica vaše osebne podatke, ki jih obdeluje za namene iz 1.-4. točke prejšnjega odstavka, za ta namen hrani še pet let po zaključku nagradne igre; osebne podatke, ki jih obdeluje za namen iz 2. točke prejšnjega odstavka, za ta namen hrani do preteka zastaralnih rokov skladno z davčnimi predpisi;

V primeru, da bo sodelujoči dobitnik nagrade, ki presega vrednost 42,00 EUR in si želi nagrado prevzeti, bo Zavarovalnici/organizatorju na njen poziv posredoval še naslednje podatke: ime in priimek, elektronski naslov, naslov stalnega ali začasnega bivališča, davčno številko, ki jih bo Zavarovalnica posredovala pristojnemu davčnemu uradu za plačilo akontacije dohodnine.  Nagrajenec je dolžan izpolniti in podpisati izjavo o akontaciji dohodnine. Akontacijo dohodnine plača organizator. Vrednost nagrade se nagrajencu všteje v dohodninsko osnovo. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.

 

V primeru, da se »Simulator varne vožnje« nahaja in uporablja v prostorih v sklopu javnih in organiziranih dogodkov, lahko upravljavec te dogodke fotografira in snema. V primeru, da se ne želite pojaviti v kadru oz. z izjavo ne želite sodelovati v video prispevku, nam to sporočite neposredno na dogodku.

Zavarovalnica Triglav, d.d., bo vaše fotografije/videoposnetke za namen njihove objave na spletnih straneh in družabnih omrežjih Zavarovalnice Triglav  in naknadne promocije dogodka hranila 2 leti od njihovega nastanka.

 

Posameznik lahko kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov oz. zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Zavarovalnica Triglav, d.d., Služba za marketing, Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana, ali info @triglav.si ali s pomočjo spletnega obrazca, dostopnega na spletnih straneh Zavarovalnice www.triglav.si.

Nadzor nad varstvom osebnih podatkov izvaja Informacijski pooblaščenec RS. Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v Zavarovalnici lahko kontaktirate preko elektronskega naslova: dpo@triglav.si.

Več informacij o varstvu osebnih podatkov v Zavarovalnici si lahko preberete v Politiki zasebnosti, objavljeni na spletnih straneh Zavarovalnice www.triglav.si.

 

IX. Reševanje pritožb

Morebitne pritožbe se vložijo na naslovu: marketing@triglav.si. Zavarovalnica rešuje pritožbe v skladu s pravili o internem pritožbenem postopku, ki so objavljena na strani: http://www.triglav.si/pisite_nam.

 

X.  Končne določbe

Pravila nagradne igre bodo ves čas trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani drajv.triglav.si.

Organizator lahko v skladu z določili Obligacijskega zakonika kadarkoli spremeni ta pravila ali predčasno konča nagradno igro, če to zahtevajo tehnični, organizacijski ali komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti.

 

Pravila nagradne igre začnejo veljati, 11.4.2019, z začetkom nagradne igre.

 

Ljubljana, dne: 8. 4. 2019